Покана за свикване на Общо събрание на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/

сряда, 8 февруари 2023

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ /ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО/ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ,

Управителният съвет на Сдружение БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, п.к. 1040, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 33 от Устава на БНФК, свиква на 16.02.2023г. от 11:00ч. Общо събрание /отчетно-изборно/ на членовете на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/, което ще се проведе в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №38, Национален стадион “Васил Левски”, Зала Прес Клуб България, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността през 2022г. на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/;

2. Приемане на оценка на дейността на спортните клубове за 2022г., при съобразяване с „Програмата за развитие на спортните клубове“ на Министерство на младежта и спорта;

3. Приемане на годишен финансов отчет за 2022г. на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ;

4. Избор на ръководни органи на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ;

5. Приемане на бюджет за 2023г. на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ;

6. Приемане на спортен календар за 2023г. на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ;

7. Разни.

Поканват се всички членове на БНФК да участват в Общото събрание. Регистрацията на членовете и техните представители ще се извършва от 10:30ч. до 11:00ч. в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание. Съгласно чл. 32, ал.1 от Устава, Общото събрание се състои от по един делегиран представител на всеки член – ЮЛ. Всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване по пълномощие. Съгласно чл. 35 от Устава, всеки упълномощен делегат за събранието е длъжен да представи лична карта и пълномощното. Пълномощните следва да бъдат подписани от представляващия съответния спортен клуб/член на БНФК. Пълномощните ще бъдат проверявани на входа на залата като участникът в Общото събрание удостоверява явяването си с личен подпис върху списъка. Писмените материали, свързани с дневния ред на предстоящото Общо събрание, ще бъдат на разположение на всички членове на БНФК на адреса на БНФК, а именно: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75 всеки работен ден, 7 дни преди датата, на която е свикано Общото събрание.

С уважение: Алексей Петров – Президент на БНФК и член на УС на БНФК

https://bnfk.bg/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_%D0%91%D0%9D%D0%A4%D0%9A_2023.pdf

#bgkarate

Предстоящи събития Календар

Купа''АЯКС''

СЛИВЕН
събота, 1 април 2023
Челопеч ОПЪН

Челопеч
събота, 1 април 2023
Европейско пърнество /WKO/
мъже и жени
Швеция
събота, 1 април 2023
Златен Пояс
джуниори , до 21г. , жени и мъже
Чачак , Сърбия
петък, 14 април 2023
Серия А
Жени и мъже
Ричмонд , Канада
петък, 14 април 2023
Календар

Партньори и Спонсори